Přihlášení Registrace

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1 Úvodní ustanovení

1.1. Kontaktní údaje

Hotel Amálka s.r.o.
Vodochody 24, Straškov-Vodochody, PSČ: 411 84
IČ: 254 14 381, DIČ: CZ25414381
tel.: 739630743
e-mail:
recepce@amalkauripu.cz

1.2. Základní pojmy

Cena je odměna, kterou je zákazník povinen zaplatit za dárkový poukaz
Ceník je ceník navazujících služeb dostupný na našich webových stránkách
Dárkový poukaz je poukázka, která opravňuje držitele dárkového poukazu k využití služeb v hodnotě uvedené na dárkovém poukazu
Podmínky jsou tyto obchodní podmínky
Dárkový poukaz je poukázka, na základě které je zákazník oprávněn využít služby Hotelu Amálka. Poukaz je zákazník povinen předložit před začátkem zážitku
Provozovatel zážitku je třetí osoba, který zajišťuje průběh a konání zážitku
Smlouva je smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Hotelem Amálka a zákazníkem, předmětem smlouvy je závazek Hotelu Amálka zajistit dodání objednaných služeb
Spotřebitel je ten, kdo uzavírá smlouvu nebo je z ní oprávněn mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec výkonu svého svobodného povolání
Smluvní strany jsou Hotel Amálka, Zákazník a Účastník
Účastník je fyzická osoba
Termín je domluvený a závazný termín (datum) čerpání zážitku
Web jsou webové stránky www.amalka-u-ripu.cz/cs/

Zákazník je fyzická osoba nebo právnická osoba, která uzavírá s Hotelem Amálka smlouvu

1.3.

Tyto podmínky se vztahují na služby Hotelu Amálka spočívající v poskytování zážitku, kdy je daný zážitek objednáván přímo nebo nepřímo on-line, přes mobilní zařízení, e-mailem i osobně, tedy jak na uzavření smlouvy ohledně zážitku, tak na objednání a vystavení dárkového poukazu.

1.4.

Všechny informace, které Zákazník sdělí Hotelu Amálka, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno.

 

2 Jak a kde dárkový poukaz objednat a zaplatit?

Objednávka zážitku je jednoduchá a můžete ji provést přes náš Web, dárkový poukaz vám pak zašleme způsobem, jaký si vyberete.

Hledáte zážitek pro své blízké, ale nemůžete se rozhodnout, který by se jim líbil nejvíc? Nechte výběr na nich a věnujte jim dárkový poukaz v určité hodnotě na kteroukoli službu.

Po té, co vyplníte objednávku, ve které uveďte prosím pravdivé a aktuální údaje, vám zašleme dárkový poukaz. Tím je mezi námi uzavřena Smlouva, vy jste povinni nám zaplatit cenu za zážitek.


2.1. Objednání dárkového poukazu

Objednat dárkový poukaz je možné prostřednictvím webu. Web obsahuje všechny potřebné informace.

2.2.

Dárkový poukaz je možné si vybrat a objednat na webu prostřednictvím formuláře, který obsahuje informace o konkrétním poukazu, ceně, způsobu úhrady a údaje o požadovaném způsobu dodání poukazu. Na základě těchto informací vytvoří zákazník objednávku.

2.3.

Po té, co Hotel Amálka obdrží objednávku, budou zákazníka do 3 pracovních dní kontaktovat o způsobu dodání, v případě zaplacení objednávky ho budou kontaktovat již ohledně zaslání samotného poukazu. Smlouva je mezi Hotelem Amálka a zákazníkem uzavřena okamžikem zaplacení objednávky.

2.4.

Zákazník je povinen uvádět v objednávce pravdivé a úplné informace.

2.5.

Po uzavření smlouvy a zaplacení ceny zašlo Hotel Amálka zákazníkovi dárkový poukaz na, a to způsobem, jaký si zákazník vybral v objednávce.


2.6. Cena a platební podmínky

U dárkového poukazu je vždy uvedena cena dané položky. Hotel Amálka je plátcem DPH a cena je uvedena včetně DPH i včetně veškerých daní a poplatků.

2.7. Cenu dárkového poukazu je možné uhradit následujícími způsoby:

 1. platební kartou online;
 2. bankovním převodem;
 3. hotově na recepci hotelu;

2.8.

V případě bezhotovostní platby se Cena považuje za zaplacenou okamžikem připsání celé příslušné částky na účet Hotelu Amálka. Hotel Amálka vystaví pro každou platbu fakturu, která bude splňovat požadavky daňového dokladu podle právních předpisů.

2.9.

V případě, kdy zákazník hradí cenu bankovním převodem ze zahraničí nebo jiným způsobem, při kterém mohou být účtovány dodatečné poplatky, nese veškeré tyto poplatky zákazník a je případně povinen o ně navýšit zasílanou částku tak, aby na účet Hotelu Amálka byla připsána cena v plné výši.

2.10. Doručení dárkového poukazu

Dárkový poukaz je možné doručit těmito způsoby nehledě na území:

 1. elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
 2. osobním převzetím na recepci Hotelu Amálka.

 

 

3 Jak funguje dárkový poukaz?

Po té, co provedete objednávku, Vám zašleme dárkový poukaz. Zkontrolujte si, zda poukaz obsahuje všechny potřebné náležitosti, a také si hlídejte dobu platnosti poukazu.

3.1.

Dárkový poukaz obsahuje jedinečný kód, prostřednictvím kterého zákazník následně rezervuje konkrétní termín zážitku.

3.2. Dárkový poukaz obsahuje alespoň tyto údaje:

 1. kód poukazu;
 2. název služby;
 3. dobu platnosti;
 4. informace o zážitku.

3.3.

Poukaz na Zážitek platí 12 měsíců od data jeho vystavení. Dárkový poukaz platí 12 měsíců od data vystavení. Dárkový poukaz je možné prodloužit pouze jednou.

3.4.

V případě ztráty, odcizení nebo zničení dárkového poukazu je zákazník povinen oznámit to e-mailem Hotelu Amálka. Zákazník má právo na vydání náhradního dárkového poukazu v případě, že dárkový poukaz nebyl ještě uplatněn.

3.5.

V případě, kdy Zákazník dárkový poukaz nevyužijí v době jeho platnosti a neprovedou rezervaci zážitku nebo nezaplatí cenu dárkového poukazu, nemají právo na vrácení ceny ani její části ani na vydání náhradního plnění.

3.6.

Hotel Amálka neodpovídá za užití dárkového poukazu neoprávněnou osobou.

 

4 Jak Zážitek rezervovat?

Konkrétní Termín Zážitku můžete rezervovat přes náš Web. V tomto článku najdete všechny podrobnosti o rezervaci.

4.1.

Termín konání Zážitku je zákazník povinen rezervovat s dostatečným předstihem před požadovaným datem konání zážitku.

4.2.

Zákazník nebo Účastník je povinen uvádět v rezervaci Termínu pravdivé a úplné informace. Hotel Amálka neodpovídá za škodu způsobenou zadáním nesprávných nebo neúplných informací.

 

5 Storno podmínky

Mohou se stát neočekávané věci a vy se nebudete moci zážitku zúčastnit. V takovém případě máte právo na změnu termínu zážitku několik dní před jeho konáním - přesná doba záleží na konkrétním zážitku. Stejně tak jsme v určitých případech oprávněni termín změnit my.

5.1.

Zákazník nebo Účastník jsou oprávněni požádat Hotel Amálka nejméně jeden pracovní den před termínem o stanovení náhradního termínu, pokud se původního termínu nemohou zúčastnit.

5.2.

Pokud nebylo možné Zážitek, u kterého si Smluvní strany ještě nedomluvily Termín, uskutečnit z důvodů vyšší moci, doba platnosti dárkového poukazu se o dobu trvání vyšší moci neprodlužuje a zákazník nemá nárok na vrácení ceny ani její části.

5.3.

Hotel Amálka je oprávněn zrušit termín zážitku z důvodů vyšší moci, v takovém případě nabídnou zákazníkovi nový termín. V takovém případě má Zákazník právo na sjednání náhradního termínu nebo má právo od smlouvy odstoupit, pokud se termín zážitku nebo podmínky zážitku změní podstatným způsobem. Hotel Amálka neodpovídá za škodu, která zákazníkovi vznikne v důsledku zrušení termínu z důvodů vyšší moci.

6 Jak Zážitek probíhá?

Nezapomeňte se na zážitek dostavit včas a přinést si s sebou potřebné doklady i vytištěný dárkový poukaz.

6.1.

Zákazník je povinen se dostavit včas na místo konání zážitku v den termínu.

6.2.

Účastník se může zúčastnit Zážitku na základě předložení platného dárkového poukazu. Bez předložení platného dárkového poukazu nemá zákazník právo na poskytnutí služby.

6.3.

Zákazník je povinen obstarat si všechny potřebné doklady nutné k účasti na Zážitku (např. cestovní doklady).

6.4.

Zákazník je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému zvládnutí vybraného zážitku. Hotel Amálka neodpovídá za škodu, která během zážitku zákazníkovi vznikne.

6.5.

Účastník odpovídá za veškeré škody, které způsobí v rámci účasti na zážitku při nedodržení pokynů, se kterými byl řádně seznámen před začátkem zážitku.

 

7 Odstoupení od smlouvy Spotřebitelem

Pravděpodobně víte, že jako Spotřebitel máte právo odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. V některých případech se ale podmínky mohou mírně lišit, proto vás prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující článek.

7.1.

Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od uzavření smlouvy.

7.2. Zákazník není oprávněn odstoupit v případech, kdy:

 1. se zážitek uskutečnil ještě před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy s výslovným souhlasem zákazníka; za tento souhlas se splněním služeb před skončením lhůty pro odstoupení se považuje provedení rezervace zážitku s termínem konání před skončením lhůty k odstoupení od smlouvy;

7.3.

Hotel Amálka vrátí zákazníkovi částku odpovídající ceně a zaplaceným nákladům na dodání dárkového poukazu, a to stejným způsobem, jakým platbu od zákazníka přijali.

 

8 Reklamace

 

8.1. Hotel Amálka odpovídají za to, že zážitek

 1. je poskytnutý bezvadně;
 2. má takové vlastnosti, jaké si smluvní strany ujednaly, a pokud takové ujednání chybí, pak má takové vlastnosti, které Hotel Amálka popsali nebo které mohl zákazník s ohledem na povahu služby očekávat;
 3. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

8.2. Zákazník zašle reklamaci e-mailem.

 1. jeho kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
 2. prokázání uzavření smlouvy (nejlépe přiložením dokladu o zaplacení apod.).

8.3. Reklamující může dle své volby požadovat u vady, která je podstatná:

 1. dodání nové nebo chybějící služby;
 2. přiměřenou slevu;
 3. vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy.

8.4.

V případě, kdy Hotel Amálka prokáže, že reklamující o vadě zážitku věděl nebo ji sám způsobil, nejsou povinni jeho nároku vyhovět.

8.5.

Reklamující není oprávněn reklamovat zážitek z důvodu, pro který byl zlevněn.

 

9 Závěrečná ustanovení

Smlouva řídí českými zákony a máme živnostenské oprávnění. Jsme také oprávněni obchodní podmínky měnit i doplňovat.

9.1.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 18.4.2023.

9.2.

Ve Vodochodech dne 18.4.2023